ห้องสรีรวิทยาและห้องเภสัชวิทยา

     เป็นห้องที่ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ กลไก และกระบวนการควบคุมการทำงานของเซลล์ อวัยวะ หรือระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต โดยจะได้รับการควบคุมด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน ให้อยู่ในระดับเกือบคงที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การศึกษาวิชาสรีรวิทยาจึงเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความกระจ่างในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทรงสภาพปกติของร่างกาย

ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์และห้องปฏิบัติการอายุรศาสตร์

ศัลยศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการใช้หัตถการ หรือเครื่องมือในการผ่าตัดร่างกายของสัตว์ เพื่อสืบค้นอาการ และ/หรือรักษาความผิดปกติ เช่น โรค หรือ อาการบาดเจ็บ 
อายุรศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับการป้องกัน การวินัจฉัย การรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายสัตว์

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

     เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต หมายรวมถึงกายวิภาคศาสตร์มนุษย์และสัตว์ (Human Anatomy,Animal Anatomy หรือ Zootomy)

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา

จุลชีววิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส ฯลฯ ศึกษารูปร่าง หน้าที่ กระบวนการเมทาบอลิซึม การสืบพันธุ์ การจัดจำแนก ประโยชน์และโทษที่มีต่อมนุษย์ พืช สัตว์
ปรสิตวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยผู้อื่นเป็นที่พักอาศัย หรือเป็นแหล่งอาหาร บางครั้งทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์นั้นจนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เช่น การอาศัยอยู่ของพยาธิในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์

     ศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์ เช่น โค กระบือ รวมถึงการผสมเทียม

ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาค เอมบริโอวิทยาและพยาธิวิทยา

     ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของโรคที่ผิดปกติ และเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเวชศาสตร์คลีนิก (Clinical Medicine) ซึ่งได้จากการตรวจโดยการตัดเนื้อตัวอย่างไป (Biopsy) 

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก-ใหญ่

  • เพื่อให้บริการสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน
  • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • เพื่อให้คำแนะนำและเป็นศูนย์ประสานระหว่างบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิง สืบค้นข้อมูล
  • เพื่อสนับสนุนงานวิจัย

Go to top