และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546
          หลักสูตรนิคิศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 โดยเปิดหลักสูตรจำนวน 2 สาขา คือ สาขากฎหมายมหาชน และ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

          คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุมศึกษา) ให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิสิศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศภาคม 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 6 มิถันายัน 2546

หน่วยงานสนับสนุน

Go to top