โครงการวันรพี 59 และทำบุญคณะนิติศาสตร์
20 ส.ค.59

วันรพี 60 คณะนิติศาสตร์ ที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
7 ส.ค.60

โครงการเพิ่มประสบการณ์เพื่อสร้างรากฐานนักกฎหมายมืออาชีพ สู่กระบวนการยุติธรรม
ณ ศูนย์รับสมัครนิสิต จ.ตรัง
6 ก.พ.59

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้"
ณ โรงเรียนพุราย ต.ท่าขุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
17 ม.ค.59

โครงการศึกษาดูงานที่ศาลแขวง จ.สุพรรณบุรี

เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะนิติศาสตร์ ปีกาศึกษา59

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 3

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล ครั้งที่ 3 เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการคืนกล้าป่าต้นน้ำ

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พุม่วง ได้จัดโครงการคืนกล้าป่าต้นน้ำ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ.วนอุทยานพุม่วง อ.อู่ทอง จ.สพรรณบุรี

ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นประธานเปิดโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรัง

โครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชน..ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออกโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชน..ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ.วัดดอนมะเกลือ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

พัฒนาบุคลากร

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สัมมนาทางวิชาการโดยสภานิติศึกษา

เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่8

Go to top