พยาบาลวัชรพล

มาช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพกันเถอะ โดย พ.ต.ท.หญิง ภณิภารัศมิ์ ธรรมโยธินกุล
การลดความเสี่ยงจากการใส่สายยางให้อาหารทางจมูก โดย พันตำรวจเอกหญิง เตือนใจ เจริญบุตร
การดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันแบบองค์รวม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์
แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง โดย อาจารย์ธารีรัตน์ พายัพสาย

ปี 2560

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มา ใช้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบึงคำพร้อยหมู่ 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : เสาวณีย์ ระพีพรกุล 

          อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

                   ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์                           

                   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  กรกฎาคม 2560

Download เอกสาร

ประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมต่อสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง   

          ดร.หรรษา  สุขกาล   

          อาจารย์อรวรรณ  อุทัยเสน        

          นาวาเอกสัญญา เหลืองทองคำ

  แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

                    ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2560

Download เอกสาร

ปัจจัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผู้วิจัย : นาวาอากาศตรีหญิง ดร.วรานิษฐ์  โชคนิธินิรันดร์

          สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

                    ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2560

Download เอกสาร

ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพรายบุคคลของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน คลองสาม

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : ภณิภารัศมิ์  ธรรมโยธินกุล

          อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

                    ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2560

Download เอกสาร

ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนเขตชุมชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ผู้วิจัย : วรรณจรี มณีแสง

          อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

                    ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2560

Download เอกสาร

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มาใช้บริการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบึงคำพร้อย หมู่ 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย : สุจรรยา  แสงเขียวงาม 

          อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8

                    ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2560

Download เอกสาร

ปี 2559

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 กับผลการ เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของนิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้วิจัย : พ.ต.อ.หญิง ประไพ  ปิยจันทร์

          อาจารย์จรรยา  หน่อแก้ว

          น.อ.หญิง ชลิดา  แช่มเจริญ

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

                   การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม       

                   ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2559

Download เอกสาร

พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงของ

ประชาชนชุมชนนูรุ้ลพัฒนา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย : นาวาอากาศเอกหญิงสุรางค์  เปรมเสถียร

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

                   การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม       

                   ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2559

Download เอกสาร

สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์  วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  กิ่วแก้ว

          อาจารย์วรรณจรี  มณีแสง

          คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

                   การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม       

                   ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2559

Download เอกสาร

ผลลัพธ์ของการให้ความรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ดูแลเด็กโรคหืด

ผู้วิจัย : อาจารย์สุพรรษา  จิตรสม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรภิมล  แก้วกมล

แหล่งเผยแพร่ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

                   การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม       

                   ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิมพ์เมื่อ :  ธันวาคม 2559

Download เอกสาร

Go to top