พยาบาลบุรีรัมย์

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2560

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดย นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2560

ปฏิทินการศึกษา 1/2560

ปฏิทินการศึกษา 2/2560

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 2560

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางปี 1 Click here

ตารางปี 2 Click here

ตารางปี 3 Click here

ตารางปี 4 Click here

ภาคเรียนที่ 2/2560

ตารางปี 1 Click here

ตารางปี 2 Click here

ตารางปี 3 click here

ตารางปี 4 Click here

Go to top