คณะสัตวแพทยศาสตร์

               คุณภาพเป็นสิ่งที่องค์กร หน่วยงานและบุคคลทั่วๆไป ต้องการและคาดหวังระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มแตกต่างกันมาก ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว ปัจจุบันสังคมต้องการระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีหลักการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภารกิจ 4 ประการที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ

                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประดันคุณภาพภายใน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.. 2549 เป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

             รายงานการประเมินตนเอง ฉบับนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตลอดจนรูปแบบการสนอรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะสาขาวิชา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสะท้อนผลงานและความเป็นตัวตนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในรอบปีการศึกษา 2559 คณะฯจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่เยี่ยมตรวจประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่สำคัญสามารถสะท้อนข้อมูลกลับ ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้นำมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

               คุณภาพเป็นสิ่งที่องค์กร หน่วยงานและบุคคลทั่วๆไป ต้องการและคาดหวังระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มแตกต่างกันมาก ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว ปัจจุบันสังคมต้องการระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีหลักการบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ภารกิจ 4 ประการที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ

                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประดันคุณภาพภายใน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.. 2549 เป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

             รายงานการประเมินตนเอง ฉบับนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตลอดจนรูปแบบการสนอรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะสาขาวิชา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสะท้อนผลงานและความเป็นตัวตนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในรอบปีการศึกษา 2559 คณะฯจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่เยี่ยมตรวจประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่สำคัญสามารถสะท้อนข้อมูลกลับ ซึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้นำมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

การศึกษาความชุก ของโรคบรูเซลโลซิสในโคนม ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี
Study on seroprevalence of Brucellosis in Dairy cattle at Suphanburi Colledge of agriculture and technology
 
ผู้จัดทำ – นายภรัณยู ลีละสิริ
 
โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การใช้ยาโคลไตรมาโซลและยาไทอะเบนตาโซล ในการรักษาโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุนัข ที่เกิดจากเชื้อมาลาสซีเซีย

Comparative study of the efficacy of Clotrimazole and Thiabendazole in the treatment of Malassezia sp. External otitis in dogs.

ผู้จัดทำ – ปาณิสา เรืองเกษม / พัชรินทร์ ชัยสิทธิ์ดำรง

โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสในแพะเนื้อ ที่เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่ง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

Seroprevalence study on Brucellosis in Goats at Don Chedi Suphanburi

ผู้จัดทำ – ขวัญพิชชา สละ / อุษณา มานะต่อ

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ความชุกของโรคไรขี้เรื้อนเปียกสุนัข ที่เกิดจากเชื้อ Demodex spp. ในพื้นที่ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

Prevalence of Demodectic mange in dogs at Sra Long Ruea Sub-district,Huai Krachao District,Kanchanaburi Province,Thailand.

ผู้จัดทำ – ศศิการณ์ สอนสุกอง / สุดา จายหลวง

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

การศึกษาเปรียบเทียบปรสิทธิภาพการใช้ยา Cloxagel 200 และ Kloxerate ต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม

Comparative study of efficacy of Cloxagel 200 and Kloxerate to treatment mastitis in dairy cattle.

ผู้จัดทำ – นายวันชัย พรหมพิทักษ์ / นายอนาวิล ทะประสพ

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

การศึกษาความไวต่อการต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกรในเขตภาคตะวันตก

Study on Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus Isolated from pig farms in Western parts of Thailand

ผู้จัดทำ - กมลทิพย์ ลวนะลาภานนท์ / นายิกา สารทอง

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ศึกษาผลของยา N-acetylcysteine ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา Sulfa-Trimethoprim ในสุนัข

Effect of N-acetylcysteine on pharmacokinetics of Sulfa-Trimethoprim in dog.

ผู้จัดทำ - เจษฎา ชัยสิทธิ์ดำรง / ณัฏฐาภรณ์ นุกูลโรจน์

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

การสำรวจความชุกการติดเชื้อ Babesia canis ในสุนัข

A Survey of the prevalence canis infection in dogs

ผู้จัดทำ - กฤตภัค ทองรักษ์ธนา

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซลและไอเวอร์เมดตินต่อการลดจำนวนลงของไข่พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารของโคนม

Comparative study of Albendazol and Ivermactin to gastro-intestinal nematade in Bovine

ผู้จัดทำ - มณีกาญจน์ ประเสริฐบุญมี / จักรกฤษ ใจดี

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

วิสัยทัศน์

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตสัตวแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

 

ปรัชญา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตสัตวแพทย์ที่อุดมด้วยปัญญา และทักษะเชิงวิชาชีพในระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม

พันธกิจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีพันธกิจหลักดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่กอปรด้วยคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา
3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน สังคม
4. สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีเพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย

ชื่องานวิจัย

โดย

แหล่งตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์

การสำรวจโรคพยาธิในโคเนื้อ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

อาจารย์บอย บุญเอื้อ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากหัวหอม ในการยับนั้งเชื้อ Malassezia pachydermatis ในสุนัข

อาจารย์สกนธ์ จันทรอัมพร   การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

การคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากมูลโค 

อาจารย์สมพงษ์ ร่มโพธิ์ภัก การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4   25 ก.ค.2558

การประยุกต์ใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพิ่มคุณภาพหญ้าหมักอาหารเสริมโคเนื้อ

อาจารย์สุวภา น้อยจาก  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

ความชุกของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 อ. พิชิต อึ่งทอง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 30 ม.ค.2558 

การตรวจหาโรคพยาธิในกระแสโลหิตของสุนัข อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

อ. มุกดาศจี มหากนก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 30 ม.ค. 2558

Trialling a Flavanoid Product for Shrimp (L.vannamei) Under Practical Farm Conditions

 Andreas Lewke และ
Susane Kirwan
World Aquaculture Society

27 เม.ย.2559 

Soluable Acidifiers in Shrimp (L.vannmei) Trial

Ekachai Jenwithisuk

Fridtjof Galster

Tilman Wilke

Andreas Lewke

 World Aquaculture Society  27 เม.ย.2559

การใช้รังสียูวีควบคู่กับนมพาสเจอร์ไรส์ในการลดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนม

อาจารย์จรีพร บุญล้อม ตีพิมพ์แล้ว  -  
การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมแพะ
ภายใต้สภาพแวดล้อมประเทศไทย
อ. พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 19 พ.ย. 2560
ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลา ที่แยกได้จากเนื้อวัวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อ. สุภาพ มีโชค ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยเทคนิค PCR อ. จรีพร บุญล้อม ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การเปรียบเทียบองค์ประกอบของนมดิบระหว่างรีดด้วยมือและรีดด้วยเครื่องรีดนม อ. วสันต์ วิริยวิโรจน์ ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การศึกษาการลดกลิ่นในนมแพะโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน อ. กฤติกา จันทะพันธ์ ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในกระต่ายสุขภาพดี อ. วรกาญจน์ บุญเหาะ ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารสุนัขและแมวแบบแบ่งบรรจุที่จำหน่ายในเขตเทศบาล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อ. สุวภา น้อยจาก ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การศึกษาประสิทธิภาพ ของน้ำส้มควันไม้ในการรักษาโรคไรขี้เรื้อนในสุนัข อ. สกนธ์ จันทรอัมพร ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การศึกษาความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราอะฟลาท็อกซินในไก่กระทง อ. จุฑามาศประภาพรรณพงศ์ ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -

  

 

Go to top