คณะเทคนิคการแพทย์

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการสร้างขุมพลังทางความคิด ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจวินัจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการ และธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

ปรัชญา

มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคลังปัญญาของชุมชนและสังคม

พันธกิจ

1.จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

2.ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษา เพื่อมีบุคลากรที่มีความสามารถผลิตงานวิจัยและงานนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อสังคม

3.ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

4.ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนัก อนุรักษ์และผสมผสานศิลปวัฒนธรรม ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย

 

วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้มีความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ในระดับมาตรฐานวิชาชีพและระดับสากล ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม.

จุลสารฉบับที่ 1 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2559 

จุลสารฉบับที่ 2 ธันวาคม - มีนาคม 2559 ดูรายละเอียด

จุลสารฉบับที่ 3 เมษายน - กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียด

วารสารฉบับที่ 1 ปี 2558  ดูรายละเอียด

จุลสารฉบับที่ 1 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2557 ดูรายละเอียด

จุลสารเทคนิคการแพทย์เวสเทิร์น ฉบับที่ 2

จุลสารฉบับที่ 3 เมษายน - กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียด

จุลสารฉบับที่ 1 สิงหาคม - ตุลาคม 2556 ดูรายละเอียด

จุลสารฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 2557 ดูรายละเอียด

จุลสารฉบับที่ 3 เมษายน - พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียด

วารสารฉบับที่ 1 ปี 2555 ดูรายละเอียด

 • Anti-Hemolytic Effects of Green

  Anti-Hemolytic Effects of Green and Black Tea Aqueous Extracts on Plasmodium berghei-Infected Mice  รายละเอียด

 • ANTIMALARIAL AND ANTIHYPOGLYCEMIC

  ANTIMALARIAL AND ANTIHYPOGLYCEMIC ACTIVITIES OF SHALLOT (ALLIUM ASCALONICUM) EXTRACT IN PLASMODIUM BERGHEI INFECTED MICE  รายละเอียด

 • ฤทธิ์การต้านมาลาเรียของสารสกัดฟ้าทะลายโจร

  ฤทธิ์การต้านมาลาเรียของสารสกัดฟ้าทะลายโจร   รายละเอียด

 • Flow cytometric enumeration of Plasmodium

  Flow cytometric enumeration of Plasmodium berghei-infected red blood cells stained with SYBR Green I รายละเอียด

 • Antihemolytic Activities of Green Tea

  Antihemolytic Activities of Green Tea, Safflower, and Mulberry Extracts during Plasmodium berghei Infection in Mice รายละเอียด

 • เซลล์ต้นกาเนิด (Stem cells)

  เซลล์ต้นกาเนิด (Stem cells) รายละเอียด

10 เรื่องจริงของร่างกาย

ขอบคุณข้อมูลจาก http://cpcpools.net/

8 ทิปส์สุขภาพ คืนความสดใสให้ชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก student.nu.ac.th

หมวดหมู่รอง

Go to top