คณะสาธารณสุขศาสตร์กาญจนบุรี

อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง

รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 • ปรัชญา

  สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม ชี้นำสังคมผสมผสานการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน

 • วิสัยทัศน์

  คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล

   

 • พันธกิจ

  ๑. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  ๒. พัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
  ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  ๔. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
  ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

  คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม

ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้และแหล่งรวมของข้อมูลด้านผลงานวิจัยและบทความวิชาการ

PUBLIC HEALTH
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH
FREE MEDICAL JOURNALS
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
ELSEVIER
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งตอบรับต่อพันธะกิจของอาจารย์ เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิตนักศึกษาให้มีโอกาสและช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในประเท และต่างประเทศ

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  Characteristics of mineral water from nature hot province, Thailand

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  Assessment of greenhouse gases emission from organic coconut sugar production

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  Biomarkers related lea exposure of industrial batteries’s workers

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  ศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์

  การใช้สารเคมีเกษตร สถานการณ์ หลักการปฏิบัติและผลกระทบต่อสุขภาพ

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย

  Application of ultrasound in determination gastation status in caaptive famale freshwater stingray (Potamotrygon sp.)

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

  พฤติกรรมปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเวส

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

  พฤติกรรมการใช้สารเคมีเกษตรของเกษตกร กลุ่มเกษตรปลูกข้าว: กรณีศึกษา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์หฤทชญา นับแสง

  การศึกษาสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ธินกร ไฝ่เพชร

  การศึกษาเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ชุติพร อินชนะ

  การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยมาตรฐาน RULA ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ชุติพร อินชนะ

  การประเมินความเสี่ยงก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานอาหารแช่แข็ง โดยใช้เทคนิค What if analysis

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์พรรณภา นวกุล

  การศึกษาเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์จักรพงษ์ สุขเจริญ

  การส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์พีรพล เก้าเอี้ยน

  การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กนกอร เจริญผล

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ปัณทัต บนขุนทด

  พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์

  การส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์

  ศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์

  การจ่ายยาชุดแก้ปวดเมื่อยที่มีสเตียรอยด์ กรณีศึกษาในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  CLICK

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวดการอ่านฟังเสียงในโครงการ “ธนาชาต ริเริ่ม … เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่่ 55 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ สวนมะลิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ส่งตัวแทนนิสิตนางสาวสุภาภรณ์ วิจิตหงษ์และนางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดี เข้าร่วมประกวด ภายใต้การดูแลของอาจารย์วิชาญ บุญค้ำ โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต กล่าวเปิดงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 สถาบันการศึกษา ให้เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้การจัดงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย ออกบูธนำเสนอผลงานวิชาการและส่งตัวแทนนิสิตนายเจษฎา อู่อรุณและนางสาววรรณกนก สร้อยสำราญ เข้าร่วมประกวด Young safety smart & smile 2017 ในความดูแลของอาจารย์วิชาญ บุญค้ำและอาจารย์กนกศักดิ์ อุพันทา ซึ่งนายเจษฎา อู่อรุณ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวดการอ่านฟังเสียงในโครงการ “ธนาชาต ริเริ่ม … เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่่ 56 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ สวนมะลิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ส่งตัวแทนนิสิตนางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดีและนางสาวรอฮานิง มะลี เข้าร่วมประกวด ภายใต้การดูแลของอาจารย์วิชาญ บุญค้ำ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวด Safety smart & Safety smile & Safety talk ในงานความปลอดภัยและอาชีอนามัย ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ซึ่งตัวแทนนิสิตนางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด

การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกตาบลห้วยหม้าย จังหวัดแพร่ >>>

ความต้องการการบริการทางทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตตาบลจองคา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน >>>

ความผูกพันต่อวิชาชีพทันตแพทย์ของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น >>>

บทบาทของคณะกรรมการในการดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ >>>

คุณภาพบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตอาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี >>>

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน >>>

Go to top