กิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประจำปี 2559 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากสำนักงานการอุดมศึกษาโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2558 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยฉัตร รูปงาม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยฉัตร รูปงาม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา่ชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการจิตอาสา 2559

ณ รพ.สต.สระลงเรือ 7 ก.พ.59

กิจกรรมพิธีเทียน 2559

กิจกรรมรับน้อง 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การมอบรางวัลแก่นิสิตที่มีกิริยามารยาทงดงามตลอดปีการศีกษา การประกวดมารยาทไทยของนิสิต การกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี (ผศ บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา)รวมทั้งการกล่าวแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน นำโดยท่านรองคณบดี และอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งในช่วงท้ายมีกิจกรรมปลูกต้นไม้แต่ละชั้นปีของนิสิต และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสิต

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเป็นตัวแทนนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ ไปร่วมกิจกรรมประกวดดาว เดือน ของมหาวิทยาลัยในงาน "Freshy Night"

 

บริการชุมชน

โครงการบริการวิชาการภายนอก และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ออกให้บริการชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และอื่นๆ ฟรี!!! ณ รพสต.สระลงเรือ ได้รับความร่วมมือจาก รพสต.สระลงเรือ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เป็นอย่างดี สำหรับการอนุเคราะห์สถานที่ และการอำนวยความสะดวกต่างๆ

Poster Outstanding Award 2016

นางสาวอภิชญา ปัดทำ และ นางสาวซูวีตา หมะสุมอ นิสิต ชั้นปีที่ 4 ผู้ได้รับรางวัล Poster Outstanding Award 2016 จากการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ ในหัวข้อเรื่อง "การแยกเชื้อ Staphylococcus aureus จากโพรงจมูกของนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" ณ กิจกรรมโครงการวันวิชาการ วันที่ 27 มีนาคม 2559 ซึ่งมี อาจารย์ ทนพญ ดร.นงลักษณ์ อยู่นิ่ม หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการวันวิชาการ 2559

โครงการดีๆ ที่ได้ประโยชน์สาระไปเต็มๆ กับ "โครงการวันวิชาการ AEC In Routine to Research with Quality Assurance" โดย มี ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมีคลินิก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขอขอบคุณนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่มาร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ Poster Presentation โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ และให้คำชี้แนะแก่นิสิตในการทำงานวิจัย นิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 2 ช่วยในการเตรียมงานและจัดสถานที่ รวมทั้งขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆทุกท่าน ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นิเทศนิสิตฝึกงาน

คณาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 และออกเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ที่ รพ.ชัยนาทนเรนทร, รพ.เจ้าพระยายมราช และ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

มอดินแดงเกมส์

เมื่อวันที่ 16-17 ม.ค. 59 คณาจารย์และนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ภายใต้ชือ "มอดินแดงเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Go to top