คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ออกหน่วยโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ วัดห้วยยาง ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

 

Go to top