ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล ในสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 4 ตำแหน่ง
2. สาขาการพยาบาลเด็ก 3 ตำแหน่ง
3. สาขาการพยาบาลจิตเวช 3 ตำแหน่ง
4. สาขาการพยาบาลชุมชน 3 ตำแหน่ง
 
สามารถติดต่อสอบถามหรือรับใบสมัครได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิยาลัยเวสเทิร์น
หรือโทรสอบถามได้ที่ 088-5852068

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดบุคลากรทางการพยาบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ที่มีความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กอปรกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการประกาศใช้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยมีจุดประสงค์ให้บุคคลมีความเสมอภาคในการได้รับบริการทางสาธารณสุขทีไ่ด้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

          อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง "คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์" ขึ้น

หน่วยงานสนับสนุน

Go to top