อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

คณบดี

อาจารย์ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม

รองคณบดี

อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

อาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ศรีงามลักษณ์ ศรีปวริศร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุดา ทองทรัพย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุริยา ราชบุตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์จุลจีรา จันทะมุงคุณ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ฐานิดา สมขันตี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.รุจิระชัย เมืองแก้ว

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ร.อ.กิตติพงษ์ พลทิพย์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อัครเดช ดีอ้อม

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สาวรจ ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ริรร์ พิมมานุรักษ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์กนิษฐ ศรีปานแก้ว

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เกรียงไกร ผูกจิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เพิ่มพูล บุญมี

อาจารย์ประจำ

อาจารย์อุไรวรรณ ซินมุข

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุชัญญาญ์ ด้วงมั่ง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุวรรณี โลนุช

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.ฐพัชร์ คันศร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.อัญชลี เหมชะญาติ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์เขมิกา เสียงเพราะ

อาจารย์ประจำ

Go to top