อาจารย์ธนันต์นิภา  ภัคศุขนิธิวัฒน์
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
 
การศึกษา
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นต้น วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ประสบการณ์ทำงาน
 
 
ติดต่อคณบดี
โทร.088-581-0699

Go to top