คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวดการอ่านฟังเสียงในโครงการ “ธนาชาต ริเริ่ม … เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่่ 55 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2559 ณ สวนมะลิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ส่งตัวแทนนิสิตนางสาวสุภาภรณ์ วิจิตหงษ์และนางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดี เข้าร่วมประกวด ภายใต้การดูแลของอาจารย์วิชาญ บุญค้ำ โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต กล่าวเปิดงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 สถาบันการศึกษา ให้เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้การจัดงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย ออกบูธนำเสนอผลงานวิชาการและส่งตัวแทนนิสิตนายเจษฎา อู่อรุณและนางสาววรรณกนก สร้อยสำราญ เข้าร่วมประกวด Young safety smart & smile 2017 ในความดูแลของอาจารย์วิชาญ บุญค้ำและอาจารย์กนกศักดิ์ อุพันทา ซึ่งนายเจษฎา อู่อรุณ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวดการอ่านฟังเสียงในโครงการ “ธนาชาต ริเริ่ม … เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่่ 56 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ สวนมะลิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ส่งตัวแทนนิสิตนางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดีและนางสาวรอฮานิง มะลี เข้าร่วมประกวด ภายใต้การดูแลของอาจารย์วิชาญ บุญค้ำ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวด Safety smart & Safety smile & Safety talk ในงานความปลอดภัยและอาชีอนามัย ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ซึ่งตัวแทนนิสิตนางสาวสิริรัตน์ วงศ์คำดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด

Go to top