ผลการใช้โปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในครัวเรือนของผู้สูงอายุ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งทุน - ภายใน

สถานะ -ทดลอง/เก็บข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ - น.ท.หญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

การผลิตแกสชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

แหล่งทุน - ภายใน

งบประมาณ - 37,000 บาท

สถานะ -ระหว่างตีพิมพ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ - อ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

ร้านขายยากับการจ่ายยาชุด แก้ปวดเมื่อยที่มีสเตียรอยด์ : เขตราชเทวี กทม.

แหล่งทุน - ภายใน

งบประมาณ - 37,000 บาท

สถานะ -ทดลอง / เก็บข้อมูล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ - อ.ขจรศักดิ์  ผิวเกลี้ยง

Go to top