ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้และแหล่งรวมของข้อมูลด้านผลงานวิจัยและบทความวิชาการ

PUBLIC HEALTH
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH
FREE MEDICAL JOURNALS
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
ELSEVIER
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ ซึ่งตอบรับต่อพันธะกิจของอาจารย์ เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิตนักศึกษาให้มีโอกาสและช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในประเท และต่างประเทศ

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  Characteristics of mineral water from nature hot province, Thailand

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  Assessment of greenhouse gases emission from organic coconut sugar production

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  Biomarkers related lea exposure of industrial batteries’s workers

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์

  ศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์

  การใช้สารเคมีเกษตร สถานการณ์ หลักการปฏิบัติและผลกระทบต่อสุขภาพ

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย

  Application of ultrasound in determination gastation status in caaptive famale freshwater stingray (Potamotrygon sp.)

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน โดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

  พฤติกรรมปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเวส

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ

  พฤติกรรมการใช้สารเคมีเกษตรของเกษตกร กลุ่มเกษตรปลูกข้าว: กรณีศึกษา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์หฤทชญา นับแสง

  การศึกษาสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ธินกร ไฝ่เพชร

  การศึกษาเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ชุติพร อินชนะ

  การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยมาตรฐาน RULA ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ชุติพร อินชนะ

  การประเมินความเสี่ยงก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานอาหารแช่แข็ง โดยใช้เทคนิค What if analysis

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์พรรณภา นวกุล

  การศึกษาเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์จักรพงษ์ สุขเจริญ

  การส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์พีรพล เก้าเอี้ยน

  การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กนกอร เจริญผล

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ปัณทัต บนขุนทด

  พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์

  การส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์

  ศักยภาพการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

  CLICK

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์

  การจ่ายยาชุดแก้ปวดเมื่อยที่มีสเตียรอยด์ กรณีศึกษาในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  CLICK

Go to top