โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ: บทบาทพยาบาล Erectile Dysfunction Diseases (ED): Nurses’ Role

โดย - ชัชวาล วงค์สารี, พย.ม. (การการพยาบาลผู้ใหญ่) 

           Chutchavarn Wongsaree, M.N.S. (Adult Nursing)

แหล่งเผยแพร่ - Journal of Phrapokklao Nursing College Vol.27 No.2 March - August 2016

การสอนบนคลินิกในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่สำหรับนิสิต CLINICAL TEACHING IN ADULT NURSING PRACTICUM COURSE FOR GENERATION Z COLLEGIAN

โดย - ชัชวาล วงค์สารี, พย.ม. (การการพยาบาลผู้ใหญ่) 

           Chutchavarn Wongsaree, M.N.S. (Adult Nursing)

แหล่งเผยแพร่ - Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok Vol. 31 No. 2 May - August 2015

การสอนบนคลินิกในรายวิาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่สำหรับนิสิต CLINICAL TEACHING IN ADULT NURSING PRACTICUM COURSE FOR GENERATION Z COLLEGIAN

โดย - ชัชวาล วงค์สารี, พย.ม. (การการพยาบาลผู้ใหญ่) 

           Chutchavarn Wongsaree, M.N.S. (Adult Nursing)

แหล่งเผยแพร่ - Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok Vol. 31 No. 2 May - August 2015

ไอโอดีนกู้ชาติ : ผลของการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่ผู้ประกอบอาหารในเขตอาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  The effect of education by using involvement model to cook foods with iodine elements on households, Utong District ,Suphanburi Province

โดย - รองศาสตราจารย์. ดร. สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์. อัญชลี นวลคล้าย

          นางสุรีย์พร ปัญญาเลิศ

          อาจารย์ วันเพ็ญ ศรีทองกุล

การให้การพยาบาลผู้ป่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยการสอนสุขภาพ Nursing Care on Receiving Hemodialysis Patient with the Health Teaching

โดย - ชัชวาล วงค์สารี

แหล่งเผยแพร่ - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2558

การให้การพยาบาลผู้ป่ วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยการสอนสุขภาพ Nursing Care on Receiving Hemodialysis Patient with the Health Teaching 15

โดย - ชัชวาล วงค์สารี

แหล่งเผยแพร่ - วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2558

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ใช้เส้นที่แขนฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Illness experience of patients with end-stage renal disease had used arteriovenous fistula on receiving hemodialysis

โดย - ชัชวาล วงค์สารี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แหล่งเผยแพร่ - การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2557 สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง "การบริหารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการบริการสุขภาพ: บทบาทของการศึกษาพยาบาล”

การบูรณาการงานเยี่ยมบ้านจัดการยาเหลือใช้ในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง Integrated home visit management of drug unused in the elderly with chronic diseases

โดย - นันท์นภัส ยุทธไธสงค์ พย.ม.

         สุมาลี กลิ่นแย้ม พย.บ.

         ลัดดา ลิ้มวงศ์ พย.บ.

บทความงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี 

โดย - ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         เรณู อาจสาลี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         ชลดา วงศ์ภิรมย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โดย - ชัชวาล วงค์สารี นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน / อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

        พลตรีหญิง ดร. อรนันท์ หาญยุทธ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

แหล่งแผยแพร่ - Journal of The Police Nurse Vol. 6 No. 2 July - December 2014

การปฏิบัติงาน ความรู้สึกมีค่าในตนเองและความผูกพันต่อองค์กรเอกชนสายสุขภาพ กรณีศึกษา : สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน The self-performance, self-value and self commitment towards to Private Health Organizational : A case study: competency of nurses: in private hospital

โดย - จารีศรี กุลศิริปัญโญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         อรุณ นุรักษ์เข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

การปฏิบัติงาน ความรู้สึกมีค่าในตนเองและความผูกพันต่อองค์กรเอกชนสายสุขภาพ กรณีศึกษา : สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน The self-performance 14, self-value and self commitment towards to Private Health Organizational : A case study: competency of nurses: in private hospital

โดย - จารีศรี กุลศิริปัญโญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         อรุณ นุรักษ์เข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Sexual risk behaviors of secondary school students

โดย - พัชรี ตันศิริ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         จารีศรี กุลศิริปัญโญ อาจารย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

         ชลดา วงศ์ภิรมย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

Level of availability to adopt the decentralized Thai Health Center: A Case Study : The Efficiency of Activity-Based Budgeting of Nikomsangtoneng Khuntalay Thai Health Center , Suratthani Province

โดย - Puangpen Churintr Ph.D. in Accounting, lecturer in accounting branch, Suratthani Rajabhat University, Thailand

         Suthiratana Pimpong Associate Professor and the dean of Faculty of Nursing, Western University, Kanchanaburi Campus,Thailand, Ph.D.t

The Effect of the Four Paths of Accomplishment Program on Intrinsic Motivation for Smoking Cessation

โดย - Thanida Khongsamai RN MNS Bumrungrad International Hospital Bangkok, Thailand

แหล่งเผยแพร่ - J Nurs Sci Vol.29 No.1 Jan - Mar 2011

Go to top