1 อ.กัณวีร์ สว่างเนตร-Garlic feeding mixture efficacy on goldfish white blood cell count.
2 อ.กัณวีร์ สว่างเนตร-Effect of garlic extract (Bioviv) on hematocrit count of goldfish.
3 อ.กัณวีร์ สว่างเนตร-Opsonization activity of goldfish after feeding by garlic extract mixture feed.
4 อ.วรกาญจน์ บุญเหาะ-ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
5 อ.วรัญญา ภู่ทัยกุล และ อ.กัณวีร์ สว่างเนตร-ความพร้อมในการผลิตโคนมของเกษตรกรรายย่อยภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0
6 อ.สุวภา น้อยจาก-การปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในอาหารสุนัข
7 อ.กฤติกา จันทรพันธ์-กระบวนการสังเคราะห์สารพิษ Aflatoxins AFB1 จากเชื้อรา
8 อ.กฤติกา จันทรพันธ์-การใช้สารสกัดจากธรรมชาติ(น้ำมันหอมระเหย)ในการยับยั้ง AFB1
9 อ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์-การลดความปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์
10 ดร.กฤษณะ ตาอ้าย-การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดกาญจนบุรี
11 ผศ.ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน-การกำจัดเงื่อนไขของการเกิดยุงลายเพื่อการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน
12 อ.สุภาพ มีโชค-การพยากรณ์ปริมาณ เชื้อบาซิลัส ซีเรียส ในน้ำนมพาสเจอไรส์
13 อ.มุกดาศจี มหากนก-เปรียบเทียบผลการใช้ยาปฏิชีวนะในการศึกษา Parvovirus ในสุนัข
14 อ.มุกดาศจี มหากนก-เปรียบเทียบผลของการใช้สารน้ำบำบัดในการรักษา Parvovirus ในสุนัข
15 อ.วศิณ วงถ์ษา และ ดร.กฤษณะ ตาอ้าย-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะมดลูกอักเสบในสุนัข
16 อ.สุดา จายหลวง และ อ.ภรภัค อรรถปัณยวนิช-ตัวยาที่มีความสำคัญในการรักษาโรคขี้เรื้อนเปียกในสุนัข
17 อ.สาโรจน์ แร่เพชร และ อ.เดชธชัย เกตุพันธุ์-ผลของยาปฏิชีวนะต่อการตั้งท้องและการให้นมในแม่สุนัข
18 อ.ภรภัค อรรถปัณยวนิช-การใช้วัคซีนใน exotic mammals
19 อ.เดชธชัย เกตุพันธุ์-Cancer Stem Cells as the Headwater of on coqenesis in Veterinary Medicine.

Go to top