การศึกษาความชุก ของโรคบรูเซลโลซิสในโคนม ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี
Study on seroprevalence of Brucellosis in Dairy cattle at Suphanburi Colledge of agriculture and technology
 
ผู้จัดทำ – นายภรัณยู ลีละสิริ
 
โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การใช้ยาโคลไตรมาโซลและยาไทอะเบนตาโซล ในการรักษาโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุนัข ที่เกิดจากเชื้อมาลาสซีเซีย

Comparative study of the efficacy of Clotrimazole and Thiabendazole in the treatment of Malassezia sp. External otitis in dogs.

ผู้จัดทำ – ปาณิสา เรืองเกษม / พัชรินทร์ ชัยสิทธิ์ดำรง

โครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสในแพะเนื้อ ที่เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่ง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

Seroprevalence study on Brucellosis in Goats at Don Chedi Suphanburi

ผู้จัดทำ – ขวัญพิชชา สละ / อุษณา มานะต่อ

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ความชุกของโรคไรขี้เรื้อนเปียกสุนัข ที่เกิดจากเชื้อ Demodex spp. ในพื้นที่ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

Prevalence of Demodectic mange in dogs at Sra Long Ruea Sub-district,Huai Krachao District,Kanchanaburi Province,Thailand.

ผู้จัดทำ – ศศิการณ์ สอนสุกอง / สุดา จายหลวง

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

การศึกษาเปรียบเทียบปรสิทธิภาพการใช้ยา Cloxagel 200 และ Kloxerate ต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม

Comparative study of efficacy of Cloxagel 200 and Kloxerate to treatment mastitis in dairy cattle.

ผู้จัดทำ – นายวันชัย พรหมพิทักษ์ / นายอนาวิล ทะประสพ

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

การศึกษาความไวต่อการต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกรในเขตภาคตะวันตก

Study on Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus Isolated from pig farms in Western parts of Thailand

ผู้จัดทำ - กมลทิพย์ ลวนะลาภานนท์ / นายิกา สารทอง

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

ศึกษาผลของยา N-acetylcysteine ต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา Sulfa-Trimethoprim ในสุนัข

Effect of N-acetylcysteine on pharmacokinetics of Sulfa-Trimethoprim in dog.

ผู้จัดทำ - เจษฎา ชัยสิทธิ์ดำรง / ณัฏฐาภรณ์ นุกูลโรจน์

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

การสำรวจความชุกการติดเชื้อ Babesia canis ในสุนัข

A Survey of the prevalence canis infection in dogs

ผู้จัดทำ - กฤตภัค ทองรักษ์ธนา

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซลและไอเวอร์เมดตินต่อการลดจำนวนลงของไข่พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารของโคนม

Comparative study of Albendazol and Ivermactin to gastro-intestinal nematade in Bovine

ผู้จัดทำ - มณีกาญจน์ ประเสริฐบุญมี / จักรกฤษ ใจดี

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559

Go to top