การศึกษาความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในโคนม ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

Study on seroprevalence of Brucellosisi in Dairy cattle at Suphanburi Colledge of agriculture and technology

นายภรัณยู ลีละสิริ

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กุมภาพันธ์ 2559

การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยาโคลไตรมาโซลและยาไทอะเบนตาโซลในการรักษาช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุนัข ที่เกิดจากเชื้อมาลาสซีเซีย
Comparative study of the efficacy of Clotrimazole and Thiabendazole in the treatment of Malassezia sp. External otitis in dogs.

ปาณิสา เรืองเกษม และ พัชรินทร์ ชัยสิทธิ์ดำรง

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสในแพะเนื้อ ที่เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่งใน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

Seroprevalence study on Brucellosis in Goats at Don Chedi Suphanburi

ขวัญพิชชา สละ และ อุษณา มานะต่อ

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กุมภาพันธ์ 2559

ความชุกของโรคไรขี้เรื้อนเปียกสุนัข ที่เกิดจากเชื้อ Demodex spp. ในพื้นที่ ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

Prevalence of Demodectic manage in dogs at Sra Long Ruea Sub-district, Huai Krachao district, Kanchanaburi Province, Thailand

ศศิกานต์ สอนสุกอง และ สุดา จายหลวง

โครงการวิจัย เสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กุมภาพันธ์ 2559

Go to top