ชื่องานวิจัย

โดย

แหล่งตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์

การสำรวจโรคพยาธิในโคเนื้อ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

อาจารย์บอย บุญเอื้อ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากหัวหอม ในการยับนั้งเชื้อ Malassezia pachydermatis ในสุนัข

อาจารย์สกนธ์ จันทรอัมพร   การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

การคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากมูลโค 

อาจารย์สมพงษ์ ร่มโพธิ์ภัก การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4   25 ก.ค.2558

การประยุกต์ใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพิ่มคุณภาพหญ้าหมักอาหารเสริมโคเนื้อ

อาจารย์สุวภา น้อยจาก  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

ความชุกของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 อ. พิชิต อึ่งทอง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 30 ม.ค.2558 

การตรวจหาโรคพยาธิในกระแสโลหิตของสุนัข อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

อ. มุกดาศจี มหากนก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 30 ม.ค. 2558

Trialling a Flavanoid Product for Shrimp (L.vannamei) Under Practical Farm Conditions

 Andreas Lewke และ
Susane Kirwan
World Aquaculture Society

27 เม.ย.2559 

Soluable Acidifiers in Shrimp (L.vannmei) Trial

Ekachai Jenwithisuk

Fridtjof Galster

Tilman Wilke

Andreas Lewke

 World Aquaculture Society  27 เม.ย.2559

การใช้รังสียูวีควบคู่กับนมพาสเจอร์ไรส์ในการลดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนม

อาจารย์จรีพร บุญล้อม ตีพิมพ์แล้ว  -  
การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมแพะ
ภายใต้สภาพแวดล้อมประเทศไทย
อ. พนัดดา บึงศรีสวัสดิ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 19 พ.ย. 2560
ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลา ที่แยกได้จากเนื้อวัวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อ. สุภาพ มีโชค ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การตรวจสอบการปลอมปนนมโคในนมแพะโดยเทคนิค PCR อ. จรีพร บุญล้อม ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การเปรียบเทียบองค์ประกอบของนมดิบระหว่างรีดด้วยมือและรีดด้วยเครื่องรีดนม อ. วสันต์ วิริยวิโรจน์ ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การศึกษาการลดกลิ่นในนมแพะโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุน อ. กฤติกา จันทะพันธ์ ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในกระต่ายสุขภาพดี อ. วรกาญจน์ บุญเหาะ ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารสุนัขและแมวแบบแบ่งบรรจุที่จำหน่ายในเขตเทศบาล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อ. สุวภา น้อยจาก ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การศึกษาประสิทธิภาพ ของน้ำส้มควันไม้ในการรักษาโรคไรขี้เรื้อนในสุนัข อ. สกนธ์ จันทรอัมพร ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -
การศึกษาความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราอะฟลาท็อกซินในไก่กระทง อ. จุฑามาศประภาพรรณพงศ์ ...อยู่ระหว่างดำเนินการ... -

  

 

Go to top