ชื่องานวิจัย

โดย

แหล่งตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์

การสำรวจโรคพยาธิในโคเนื้อ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

อาจารย์บอย บุญเอื้อ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากหัวหอม ในการยับนั้งเชื้อ Malassezia pachydermatis ในสุนัข

อาจารย์สกนธ์ จันทรอัมพร   การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

การคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากมูลโค 

อาจารย์สมพงษ์ ร่มโพธิ์ภัก การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4   25 ก.ค.2558

การประยุกต์ใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติกเพิ่มคุณภาพหญ้าหมักอาหารเสริมโคเนื้อ

อาจารย์สุวภา น้อยจาก  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  25 ก.ค.2558

ความชุกของโรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

อาจารย์พิชิต อึ่งทอง   การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6  30 ม.ค.2558

Trialling a Flavanoid Product for Shrimp (L.vannamei) Under Practical Farm Conditions

 Andreas Lewke และ
Susane Kirwan
World Aquaculture Society

27 เม.ย.2559 

Soluable Acidifiers in Shrimp (L.vannmei) Trial

Ekachai Jenwithisuk

Fridtjof Galster

Tilman Wilke

Andreas Lewke

 World Aquaculture Society  27 เม.ย.2559

การใช้รังสียูวีควบคู่กับนมพาสเจอร์ไรส์ในการลดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนม

อาจารย์จรีพร บุญล้อม ....อยู่ระหว่างดำเนินการ...  -  

 

Go to top