คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ยินดีต้อนรับ

ข่าวสาร / กิจกรรม

>>> ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเวสเทิร์นขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร ....อ่านเพิ่มเติม....
>> อ่านต่อ : โครงการเวสเทิร์นค่ายอาสาพัฒนา 
>> อ่านต่อ : 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 
>> อ่านต่อ : โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
>> อ่านต่อ : โครงการเวสเทิร์นขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร 
>> อ่านต่อ : พิธีมอบหมวก ปีการศึกษา 2560
>> อ่านต่อ : โครงการฝึกจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
>> อ่านต่อ : โครงการบายศรีสู่ขวัญ รับน้องนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
>> อ่านต่อ : กีฬาสานสัมพันธ์เวสเทิร์น วัชรพล
>> อ่านต่อ : พิธีประดับเข็มและแถบหมวก รุ่นที่ 5
>> อ่านต่อ : ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตใหม่รุ่นที่ 5
>> อ่านต่อ : ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง "ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาล" (15-16 มิถุนายน 2560)
Go to top